Testamente

Om Du skriver ett testamente tar Du den enda möjligheten som svensk lag ger Dig att själv bestämma vem som ärver Dig när Du är död. Andra avtal som gäller vad som ska ske med Dina tillgångar efter Din död gäller inte. Istället blir det svensk arvsrätt som reglerar hur Dina tillgångar delas upp mellan Dina familjemedlemmar eller släktingar. I modern tid ser familjebildningen ut på ett sätt som inte helt korresponderar med äldre tiders uppfattning om hur en familj vanligtvis ser ut och vilka som ska tillmätas skydd genom arvsrätten.

Idag är samboförhållande mycket vanliga och ett efterföljande giftermål – om det blir av – sker ofta efter en längre tids sammanboende. Är Du sambo är troligen Din sambo den person som står Dig närmast i livet. Trots detta kommer sambon inte att ärva Dig om du dör – såvida Du inte skrivit ett testamente till förmån för Din sambo. Likaså är det vanligt att två vuxna lever ihop – som sambor eller gifta – med varsina barn från tidigare förhållande. Dessa barn kommer enligt lagen att ärva sin förälder vid dennes död – även om föräldern alltså är omgift. Detta innebär att om Du dör före Din partner kan hon/han sättas i en mycket besvärlig ekonomisk situation vid ditt Dödsfall om Du har barn sedan ett tidigare förhållande – vilket givetvis leder till en kaosartad situation då tankar och känslor är uppfyllda av sorg för Din efterlevande. Beslut som behöver fattas gällande den nya ekonomiska situationen för Din partner tenderar alltså att påverkas av partnerns sannolika förvirrade och sorgsna sinnesstämning. Om Du istället har skrivit ett testamente till förmån för Din partner har Du möjlighet att trygga ekonomin för Din efterlevande och göra livet något enklare för honom/henne.

Har Du barn sedan innan har dessa dock alltid rätt till sin s.k. laglott – oavsett vad testamentet säger. Laglotten är hälften av arvslotten. I äldre tider var det vanligt att en människas liv och karriär till stor del påverkades av vilket samhällsskikt och vilka yrken föräldrarna hade. Man gick ofta i faderns fotspår. Att ärva sina föräldrar var en trygghet för att kunna tillförsäkra sig en levnadsstandard. Detta synsätt har förmodligen varit anledningen till att svensk rätt än idag tillförsäkrar alla att få ärva sina föräldrar, genom rätten till laglott, vilket som tidigare förklarats är halva arvslotten (den andel av den dödes tillgångar som man får om något testamente inte finns). Idag finns många möjligheter för män och kvinnor i Sverige att skaffa sig en bra levnadsstandard genom att själv välja karriärväg och/eller genom att studera vid statliga högskolor. Föräldrarnas ekonomi och yrkesval påverkar inte längre i lika stor utsträckning hur barnens liv tenderar att se ut. Därför är det idag vanligt att omgifta människor skriver testamente till förmån för sin nuvarande partner – så långt det är möjligt - det vill säga så att endast laglotten (50 % av vad som annars går i arv till barnet) faller ut till särkullbarnen vid dödsfallet. De vuxna barnen har förmodligen ett stabilt liv och är inte beroende av ett arv från föräldern. Detta till trots är det dock även vanligt att man skriver i testamentet att särkullbarnen får resterande hälft av arvslotten (kvarvarande 50 %) när den efterlevande partnern dör. På detta sätt tryggar man sin partner utan att för den skull göra så att de egna barnen går miste om sitt arv.

Ett par kan skriva ett gemensamt testamente till förmån för varandra – ett s.k. inbördes testamente. Testamente är en mycket aktad rättshandling/avtalsform i svensk rätt. Därför finns det strikta regler om hur ett testamente ska anses som giltigt och hur det ska gå till när Du undertecknar Ditt testamente (s k formkrav). Det finns också gedigen litteratur och flera avgöranden i Högsta Domstolen som ger jurister och andra berörda människor vägledning i hur ett testamente ska tolkas om det framstår som oklart eller luddigt. Den döde kan ju inte själv svara på hur han/hon tänkte då testamentet kom till. Därför finns det tolkningsregler som man lutar sig mot för att arvet ska kunna delas ut. För att undvika problematiska tolkningssituationer är det dock av största vikt att Du skaffar Dig juridisk konsultation innan Du skriver Ditt testamente. Ett testamente ska ju förhoppningsvis underlätta för Dina efterlevande, inte sätta dem i osäkra tolkningssituationer.